background
Անվնաս շրջապատի համար
Էներգիայի անվտանգ աղբյուր
Էներգիայի մաքուր աղբյուր


29 / 04 / 2016

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2015թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

13 / 02 / 2016

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2015թ.-ի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

16 / 11 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2015թ.-ի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ

12 / 08 / 2015

<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ն հրապարակել է 2015թ.-ի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

<<<կարդալ
Կարդալ ավելի

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ՀԱՊ ՑՈՒՑ Միջին կշռված գին ԱՐԺ ԱՌՋ ՊՀՋ Գործ.քանակ Քանակ ԾԱՎԱԼ
B B - 16.12.2015 - AMD 1,020 1,070 - - -


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ն ԹՎԵՐՈՎ
 


<<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի դրվածքային հզորություն` 71.7 ՄՎՏ

Սարսանգ ՀԷԿ`          50 ՄՎՏ
Թրղի-1 ՀԷԿ`               3 ՄՎՏ
Թրղի-2 ՀԷԿ`               5.9 ՄՎՏ
Թրղի-3 ՀԷԿ`               5 ՄՎՏ
Մատաղիս-1 ՀԷԿ`     4.8 ՄՎՏ
Մատաղիս-2 ՀԷԿ`     3 ՄՎՏ

<<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ արտադրության ծավալը ըստ տարիների

2011թ. 104.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2012թ. 133.2 մլն ԿՎՏ/ժամ

2013թ. 142.6 մլն ԿՎՏ/ժամ

2014թ. 166.4 մլն ԿՎՏ/ժամ

2015թ. 140.3 մլն ԿՎՏ/ժամ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն

2016թ. հունվար - 17.672.429կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  11.899.480 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       454.615 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       784.098 կՎտ/ժ

Թրղի-3ՀԷԿ`       575.127 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.959.109 կՎտ/ժ

 

2016թ. փետրվար - 17.345.414կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  11.008.440 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       576.492 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       1.009.904 կՎտ/ժ

Թրղի-3ՀԷԿ`       781.641 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`3.968.937 կՎտ/ժ

 

2016թ. մարտ - 20.496.371կՎտ/ժ

Սարսանգ ՀԷԿ`  11.478.880 կՎտ/ժ

Թրղի-1 ՀԷԿ`       1.087.079 կՎտ/ժ

Թրղի-2ՀԷԿ`       1.892.030 կՎտ/ժ

Թրղի-3ՀԷԿ`       1.460.865 կՎտ/ժ

Մատաղիս 1-2ՀԷԿ`4.577.517 կՎտ/ժ